Liên kết bạn bè

Mua ô tô, mua bán ô tô,  Tìm hiểu về Truong tay son cấp 2, 3. Phòng khám nha khoa uy tín tại Hà Nội, Báo giá dich vu chuyen nha ha noi, giáo dục, Gia sư luyện thi đại học 2015, gia sư, gia sư toán lý hóa, luyện thi, gia sư hóa cấp 23 luyện thi, bao ve, cong ty bao ve chuyen nghiep,  nguyen khoi sky, khăn tắm, khăn đa năng, khăn lau, khăn ống đa năng, Ngân hàng cho vay tin chap, vay tin chap Ha Noi, Vay tín chấp tại TP Hồ Chí Minh lãi suất thấp, cung cấp giay bao ho lao dong và non bao ho lao dong

Hỗ trợ online

Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h30

Download văn bản

Đề thi ĐH môn hóa 2013 - Download
Đềthi ĐH lý năm 2013 - Download
Đề thi ĐH môn toán 2013 - Download
Tài liệu luyện thi - Download

Khách hàng

Đề cương ôn luyện thi năng lực giáo viên giỏi cấp trường của trường THCS - THPT Tây Sơn, Đồng nai

Ngày đăng: 07/12/2013 06:23AM

ĐỀ CƯƠNG  PHẦN THI NĂNG LỰC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI  CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC  2013 – 2014


A. Trọng tâm:
+ Luật giáo dục;
+ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
+ Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS;
+ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2013- 2014 của trường THCS - THPT Tây Sơn.
+ Thông tư 58/2011/TT- BGDĐT của Bộ GD & ĐT về ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT.
+ Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Một số nội dung liên quan đến  giáo dục địa phương.
Trọng tâm chủ yếu là những phần có liên quan đến giáo viên..

truong tay son

Ảnh trường THCS - THPT Tây Sơn

B. Một số dạng câu hỏi và bài tập:
I/ Phần trắc nghiệm:
Câu 1: Theo chuẩn nghề nghiệp GVTHCS, THPT(ban hành kèm thông tư 30/2009/TT- BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT) thì đánh giá xếp loại giáo viên với 25 tiêu chí, tổng số điểm tối đa đạt được là:
A. 120 điểm        B. 100 điểm        C. 150 điểm        D. 200 điểm
Câu 2: Theo chuẩn nghề nghiệp GVTHCS, THPT(ban hành kèm thông tư 30/2009/TT- BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT) thì tiêu chí “tự đánh giá, tự học, tự rèn luyện” thuộc về chuẩn nào sau đây:
A. Chuẩn về năng lực hoạt động chính trị, xã hội.       
B. Chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
C. Chuẩn về năng lực phát triển nghề nghiệp.       
D. Chuẩn về năng lực phát triển dạy học.
Câu 3: Theo chuẩn nghề nghiệp GVTHCS, THPT(ban hành kèm thông tư 30/2009/TT- BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT) thì  xếp loại giáo viên đạt chuẩn có những loại nào sau đây:
A. Loại xuất sắc, loại tốt, loại khá, loại trung bình.   
B. Loại xuất sắc, loại khá, loại trung bình, loại yếu.
C. Loại xuất sắc, loại khá, loại trung bình.       
D. Loại xuất sắc, loại tốt, loại khá, loại kém.
Câu 4: Chuẩn nghề nghiệp GVTHCS, THPT(ban hành kèm thông tư 30/2009/TT- BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT) có hiệu lực kể từ ngày:
A. 10/ 12/ 2009    B. 12/ 10/ 2009    C. 10/ 01/ 2009        D. 22/ 10/ 2009
Câu 5:Theo chuẩn nghề nghiệp GVTHCS, THPT(ban hành kèm thông tư 30/2009/TT- BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT) thì  chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống có những tiêu chí nào sau đây:
A.    Phẩm chất chính trị; đạo đức nghề nghiệp; ứng xử với học sinh; ứng xử với đồng nghiệp; ứng xử với phụ huynh.
B.    Phẩm chất chính trị; đạo đức nghề nghiệp; ứng xử với học sinh; ứng xử với nhân dân; ứng xử với phụ huynh.
C.    Phẩm chất chính trị; đạo đức nghề nghiệp; ứng xử với học sinh; ứng xử với đồng nghiệp; lối sống tác phong.
D.    Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 6. Theo quy định của Luật giáo dục thì nhà giáo có những quyền nào sau đây:
   A. Được giảng dạy theo chuyên ngành đào tạo.
   B. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
   C. Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác
      và cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ nơi  mình công tác.
   D. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự. Được nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kì và các ngày nghỉ khác theo quy định.
   E. Tất cả các ý trên.

Câu 7. Theo điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT) thì mỗi tổ trong lớp học có không quá bao nhiêu học sinh:
   A. 8.
   B. 10.
   C. 12.
   D. 15.
Câu 8. Theo quy định của Luật giáo dục thì nhà giáo cần phải có những tiêu chuẩn nào?
   A. Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.
   B. Đạt trình độ chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ.
   C. Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp, lí lịch rõ ràng.
   D. Tất cả các ý trên.
Câu 9. Trình độ chuẩn của giáo viên THCS theo quy định của Luật giáo dục là:
   A. Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
   B. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
   C. Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm, hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
   D. Tất cả các ý trên.
Caâu 10: Theo điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT)  thì moãi lôùp ôû caáp THCS coù khoâng quaù soá hoïc sinh laø:
A. 35                B.40                C.45                D.50
Caâu 11:Theo điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT) thì  toå chuyeân moân coù nhöõng nhieäm vuï naøo sau :
A. Xaây döïng keá hoaïch toå, höôùng daãn xaây döïng keá hoaïch cuûa toå vieân.
B.    Boài döôõng chuyeân moân, nghieäp vuï, tham gia ñaùnh giaù, xeáp loaïi caùc thaønh vieân trong toå.
C.    Ñeà xuaát khen thöôûng, kyû luaät giaùo vieân, giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.
D.    Caû 3 yù treân.
E.    YÙ (A) vaø (B).
Caâu 12: Theo điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT) thì hoäi ñoàng tröôøng coâng laäp coù nhöõng nhieäm vuï vaø quyeàn haïn naøo sau:
A.    Quyeát nghò veà muïc tieâu, caùc döï aùn, keá hoaïch cuûa nhaø tröôøng.
B.    Quyeát nghò veà vieäc huy ñoäng caùc nguoàn löïc cho nhaø tröôøng, những vấn đề về tài chính, tài sản của nhà trường.
C.    Quyeát nghò veà toå chöùc, nhaân söï vaø coù quyeàn giôùi thieäu ngöôøi ñeå caáp treân boå nhieäm Hieäu tröôûng, phoù Hiệu trưởng nhaø tröôøng.
D.    Giaùm saùt caùc quyeát nghò cuûa hoäi ñoàng tröôøng, vieäc thöïc hieän quy cheá daân chuû; giaùm saùt caùc hoaït ñoäng cuûa hoäi ñoàng tröôøng.
E.    Caû 4 yù treân.
Caâu 13: Theo điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT) thì tuoåi cuûa hoïc sinh vào lớp 6 THCS ñöôïc quy ñònh :
      A. 10            B. 11            C. 12            D. 13
Câu 14:  Theo điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT) thì học sinh học hết chương trình THCS có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng bộ GD & ĐT thì được ai cấp  bằng Tốt nghiệp THCS?
A. Hiệu trưởng trường THCS.
B.  Phó hiệu trưởng trường THCS.
C. Trưởng phòng GD và ĐT các quận, huyện.
D. Giám đốc Sở GD & ĐT.
Câu 15: Theo điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT) thì Trường THCS và trường PT có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS do ai quản lý?
A.    UBND huyện.
B.    Phòng GD & ĐT.
C.    Sở GD & ĐT.
D.    UBND Tỉnh.
Câu 16: Theo quy định chuẩn nghề nghiệp GV THCS, THPT(Ban hành kèm theo thông tư số 30/2009/TT- BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT) thì Quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn được tiến hành trình tự theo mấy bước ?
A. 2            B. 3            C. 4            D. 5
Câu 17: Xã Thanh Sơn– Huyện Định Quán – Tỉnh Đồng Nai có tất cả bao nhiêu trường Phổ thông:
    A. 6            B. 7            C. 8            D. 9
Câu 18: Trường THCS - THPT Tây Sơn thuộc Xã Thanh Sơn – Huyện Định Quán – Tỉnh Đồng Nai có quyết định thành lập vào thời gian nào?
    A. 05/2013        B. 06/2013        C. 07/2013        D. 08/2013
Câu 19: Xã Thanh Sơn– Huyện Định Quán – Tỉnh Đồng Nai được công nhận phổ cập THCS vào năm nào?
    A. 2001            B. 2002        C.2003        D. 2004
Câu 20: Theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS & học sinh THPT(Ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo) thì hạnh kiểm học sinh được xếp thành mấy loại:
    A. 3            B. 4            C. 5            D. 6
Câu 21: Theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS & học sinh THPT(Ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo) thì học lực  học sinh được xếp thành mấy loại:
    A. 3            B. 4            C. 5            D. 6
Câu 22: Theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS & học sinh THPT(Ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo) thì học sinh không được lên lớp nếu nghỉ học quá bao nhiêu buổi trong năm học (nghỉ có phép, không phép, nghỉ liên tục hoặc nhiều lần cộng lại):
    A. 35            B. 40            C. 45            D. 50
Câu 23: Theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS & học sinh THPT(Ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo) những môn học có từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết trong một tuần thì số lần kiểm tra thường xuyên trong một học kỳ ít nhất mấy lần:
    A. 1            B. 2            C. 3            D. 4
Câu 24: Theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS & học sinh THPT(Ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo) những môn học có từ 1 tiết trở xuống trong một tuần thì số lần kiểm tra thường xuyên trong một học kỳ ít nhất mấy lần:
    A. 1            B. 2            C. 3            D. 4
Câu 25: Theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS & học sinh THPT(Ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo) những môn học có từ 3 tiết trở lên trong một tuần thì số lần kiểm tra thường xuyên trong một học kỳ ít nhất mấy lần:
    A. 1            B. 2            C. 3            D. 4

Câu 26. Chỉ tiêu học sinh đạt học lực loại yếu của toàn trường THCS THPT Tây  Sơn năm học 2013-2014 là không quá bao nhiêu:
A . 5%                    B. 6%                        C. 7%                       D. 8%
Câu 27: Theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS & học sinh THPT(Ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo) đối với môn học chỉ dạy trong một học kỳ thì:
A. Không tính điểm trung bình môn học đó vào điểm trung bình  các môn cả năm .
B. Lấy điểm trung bình môn học đó tính cho điểm trung bình môn học đó ở học kỳ còn lại.
C. Chỉ lấy điểm trung bình môn học đó tính điểm trung bình các môn của học kỳ mà môn đó được học.
D. Lấy kết quả đó làm kết quả đánh giá xếp loại cả năm.
Câu 28: Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu tối thiểu là:
A.    Bài thi năng lực đạt  6 điểm, 2 tiết thực hành giảng dạy đạt loại khá trong đó có 1 tiết đạt loại giỏi, sáng kiến kinh nghiệm đạt 6 điểm.
    B. Bài thi năng lực đạt  8 điểm, 2 tiết thực hành giảng dạy đạt loại khá trong đó có 1 tiết đạt loại giỏi, sáng kiến kinh nghiệm đạt 6 điểm.
    C. Bài thi năng lực đạt  8 điểm, 2 tiết thực hành giảng dạy đạt loại khá, sáng kiến kinh nghiệm đạt 6 điểm.
    D. Bài thi năng lực đạt  8 điểm, 2 tiết thực hành giảng dạy đạt loại khá trong đó có 1 tiết đạt loại giỏi, sáng kiến kinh nghiệm đạt 8 điểm.
Câu 29: Chỉ tiêu học sinh lên lớp thẳng của toàn trường THCS - THPT Tây  Sơn năm học 2013-20134 là  bao nhiêu phần trăm trở lên:
    A. 90            B. 93            C. 95            D. 97   
Câu 30: Chỉ tiêu học sinh lớp 9 được công nhận TNTHCS của toàn trường THCS –THPT Tây  Sơn năm học 2013-2014 là  bao nhiêu phần trăm trở lên:
    A. 96            B. 97            C. 98            D. 99
Câu 31: Chỉ tiêu duy trì sĩ số học sinh của toàn trường THCS – THPT Tây  Sơn năm học 2013-2014 là  bao nhiêu phần trăm trở lên:
    A. 94            B. 95            C. 96            D. 97   
Câu 32: Chỉ tiêu cán bộ, giáo viên, CNV của toàn trường THCS - THPT Tây Sơn đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm học 2013-2014 là  bao nhiêu phần trăm?:
    A. 96             B. 98            C. 99            D. 100   

II/ Phần tự luận:
Câu 1: Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT) quy định Giáo viên bộ môn có những nhiệm vụ nào ?
Câu 2 : Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT) quy định Giáo viên chủ nhiệm có những nhiệm vụ nào ?
Câu 3 :Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT)  quy định các hành vi nào  giáo viên không được làm?
Câu 4: Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT) quy định Giáo viên chủ nhiệm có những quyền nào ?
Câu 5: Theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS & học sinh THPT(Ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo) thì điểm trung bình môn học, điểm trung bình các môn học kỳ, cả năm được tính như thế nào?
Câu 6: Nêu các tiêu chuẩn xếp loại học lực, hạnh kiểm của học kỳ, năm học theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS & học sinh THPT(Ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo).
Câu 7: Nêu các tiêu chuẩn công nhận danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến của học kỳ, năm học theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS & học sinh THPT(Ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo).Tin mới


Các tin khác